Rakennuslupa

Rakennuslupaa tarvitset rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen, rakentamiseen verrattavissa olevaan korjaus- ja muutostyöhön sekä rakennuksen tai sen osan olennaisen käyttötarkoituksen muuttamiseen.

Rakennuslupaa haetaan Lupapiste.fi-palvelun kautta kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

 • Rakennusluvan hakijana on rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.
 • Mikäli hakijana on yritys tai muu organisaatio hakemuksen liitteeksi tarvitaan kaupparekisteriote hakemuksen allekirjoittajan nimenkirjoitusoikeuden todentamista varten.

Lupasuunnitelmien laatimiseen tarvitset pätevän suunnittelijan. Hankkeesta ja suunnittelijan kelpoisuudesta kannattaa neuvotella etukäteen riittävän ajoissa lupakäsittelijän kanssa.

Rakennusluvan käsittelyaika on noin 2 kk. Rakennuslupa-asiakirjojen ja pääpiirustusten täydennyksiin/ korjauksiin ja mahdollisiin uudelleen kuulemisiin käytetty aika ei sisälly arvioituihin käsittelyaikoihin. Asiallisesti koottu ja täytetty lupahakemus nopeuttaa käsittelyä. Puutteelliset hakemukset palautetaan täydennettäviksi, jolloin käsittelyaika pitkittyy.

Hakemusasiakirjat

Pääpiirustukset

 • Asemapiirroksen mittakaava pienehköillä tonteilla ja asemakaava-alueilla 1:200, muualla 1:500
 • Julkisivupiirustuksissa tulee esittää materiaalit ja värit
 • Pääsuunnittelijan on lisäksi varmennettava sähköisellä allekirjoituksellaan Lupapisteessä pääpiirustukset.

Rakennuspaikan hallinta

 • Mikäli hakijalla ei ole lainhuutoa, on hakemukseen liitettävä kauppakirja, vuokrasopimus tai muu vastaava sopimus.

Naapurien kuuleminen

Naapurin suostumus poikettaessa rajaetäisyydestä

 • Tarpeen rakennettaessa haja-asutusalueella alle 5 metrin ja asemakaava-alueella alle 4 metrin etäisyydelle rajasta.
 • Lomake on sama kuin naapurien kuulemisessa (rastita suostumus)

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Katuilmoitus ja vesihuollon liitoskohtahakemus

Liittymälupa uuden liittymän rakentamiseen maantielle

 • Ei tarpeen asemakaava-alueilla tai liityttäessä yksityistiehen.
 • Lupa haetaan ELY-keskukselta

Energiaselvitys

 • Energiatodistus ja lämpöhäviöiden tasauslaskelma koskevat uusia rakennuksia
 • ARA: Tietoa energiatodistusten laatijoille
 • Ei tarpeen seuraavissa:
  • rakennuksissa, joiden lämmitettävä ala on alle 50 m2
  • lomarakennus, johon ei ole suunniteltu kokovuotiseen käyttöön tarkoitettua lämmitysjärjestelmää
  • suojellut rakennukset, kirkot
  • maatalousrakennukset
  • tuotantorakennus, jossa tuotannosta tulee niin suuri määrä lämpöenergiaa, että tarvitaan vain vähäisessä määrin muuta lämmitystä.

Rakennuksen korjaus- ja muutostyön energiaselvitys

Purkaminen rakennusluvan yhteydessä

 • Tarpeen mikäli hankkeen yhteydessä puretaan rakennuksia
 • Tehdään Lupapisteessä hakemuksen yhteydessä

Jäljennös suunnittelutarveratkaisu/ poikkeamispäätöksestä, jossa lainvoimaisuusleima